UAB “Orion Asset management”, kodas 111707985, buveinė A. Tumėno g. 4, Vilnius (toliau – Valdymo įmonė), iniciatyva ir sprendimu, 2018 m. birželio 22 d. 11 val. šaukiamas eilinis visuotinis IKKB “OMX Baltic Benchmark Fund”, kodas 111713358, buveinė A. Tumėno g. 4, Vilnius,  akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Vilniuje A. Tumėno g. 4, B korpusas (vakarų įėjimas), 11 aukštas (toliau – Bendrovė). Susirinkimo apskaitos data 2018 m. gegužės 31 d.

Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimo darbotvarkė

 Bendrovės finansinių ataskaitų už 2017 m tvirtinimas.

Sprendimų projektai

Patvirtinti Bendrovės audituotas metines finansines ataskaitas už 2017 m.

VAS balsavimo biuletenis LT