DUK

Kas yra kolektyvinio investavimo subjektas?

Kolektyvinio investavimo subjektas (toliau – „KIS“) – investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurių pagrindinis tikslas platinant investicinius vienetus ar akcijas kaupti investuotojų lėšas bei padalijant investicinę riziką kolektyviai investuoti laikantis numatytos strategijos.

Kas yra KIS vienetas?

Fondo investiciniai vienetai yra perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais įrodoma kiekvieno Fondo bendraturčio (Investuotojo) teisė į Fondą sudarančio turto dalį.

Kas gali valdyti KIS?

Licencijuotos investicijų valdymo įmonės, gavusios licenciją valdyti investicinius fondus ir / ar investicines bendroves pagal LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, LR informuotiesiems investuotojams skirtą kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų statymą, jeigu tokia teisė numatyta valdymo įmonės veiklos licencijoje.

Kokie yra KIS privalumai?

 • Profesionalus valdymas – profesionalūs investicijų valdytojai atlieka investicijų analizę, stebi pasaulio rinkas ir vykdo kitus su investicijų valdymu susijusius veiksmus;
 • Rizikos minimizavimas – dėl KIS pritraukto kapitalo dydžio, KIS gali geriau diversifikuoti savo investicijų portfelį negu tai galėtų padaryti pavienis investuotojas;
 • Išlaidų sumažinimas – dėl KIS pritraukto kapitalo dydžio galima pasiekti masto ekonomiją, be to dalis išlaidų nepriklauso nuo investuojamo turto dydžio ar atliekamų sandorių skaičiaus, todėl KIS atveju jos yra proporcingai paskirstomos tarp visų investuotojų ir galutinė išlaidų našta pavieniui investuotojui gali sumažėti;
 • Investuotojų apsauga – tais atvejais, kai KIS yra licencijuotas finansų rinkos dalyvis, jam yra taikoma platus spektras reikalavimų, skirtų užtikrinti investuotojų interesų apsaugą investavimo procese (pvz. perduoti turtą depozitoriumui, kuris atliktų KIS investicijų kontrolę, atskleisi informaciją investuotojams tam tikros standartizuotos formos dokumentais, atlikti nepriklausomą turto vertinimą, diversifikavimo reikalavimai, investicijų į tam tikras turto klases ribojimas, finansinio sverto ribojimas, kapitalo pakankamumo reikalavimai, ataskaitų priežiūros institucijai teikimas ir kt.);

Kokios yra pagrindinės investuotojų teisės įsigijus KIS vienetus?

Atsižvelgiant į konkretaus investicinio fondo formavimo dokumentuose įtvirtintą koncepciją išskiriamos žemiau nurodytos teisės:
 • Investuotojas turi teisę gauti dalį Fondo laisvų lėšų (pajamų), jeigu pagal konkretaus Fondo formavimo dokumentuose nustatytą tvarką, tokia teisė yra numatyta;
 • Investuotojas turi teisę gauti dalį Fondo turto, kuris išmokamas panaikinant Fondą, laikantis konkretaus Fondo formavimo dokumentuose apibrėžtos tvarkos;
 • Investuotojas turi teisę gauti Fondo prospektą bei taisykles (bei jų atnaujintas versijas) originalus bei kopijas, metų ir pusmečio finansines ataskaitas;
 • Gavus investicijų valdymo įmonės sutikimą, investuotojas turi teisę perleisti turimus atitinkamo Fondo investicinius vienetus tretiesiems asmenims, sudarant paprastą rašytinę sutartį dėl investuotojui priklausančių investicinių vienetų perleidimo. Aiškumo dėlei pažymėtina, jog pritarimas investicijų valdymo kompanijos duodamas visais atvejais, jeigu toks tretysis asmuo atitinka informuotiesiems investuotojams taikomus kriterijus ir jo įsigyjama suma atitiks minimalią į Fondą investuojamą sumą;
 • Priklausomai nuo konkretaus Fondo formavimo dokumentuose apibrėžtos tvarkos, investuotojas turi balsavimo teises (įskaitant bet neapsiribojant, formuojant investicinio komiteto sudėtį, realizuojant Fondo turtą panaikinimo atveju, Fondo termino pratęsimo atveju ir kt.).

Kuo skiriasi neprofesionalus investuotojas / profesionalus / tinkama sandorio šalis bei informuotasis investuotojas?

Pagrindinė investuotojų kategorizavimo koncepcija – įtvirtinta LR Finansinių priemonių ir rinkų įstatyme (toliau – „FPRĮ“). Šis įstatymas taikomas tiek finansų maklerio įmonėms, tiek investicijų valdymo kompanijoms kt. finansų rinkų dalyviams teikiant atitinkamas paslaugas.
 • Mažmeniniai investuotojai (angl. Retail investors);
FPRĮ įtvirtina investuotojų kategoriją, kurie dėl savo charakteristikos, t.y. kompetencijos, išsilavinimo, patirties investavime priskiriami profesionaliųjų investuotojų kategorijai.Pagal FPRĮ – visi investuotojai, kurie nepriskiriami nei prie profesionaliųjų klientų, nei prie tinkamos sandorio šalies įvardinami kaip neprofesionalūs klientai, dar kitaip įvardinami kaip mažmeniniai investuotojai (angl. Retail investors).
 • Profesionalūs investuotojai (angl. Professional investors);
Profesionalus klientas – klientas, turintis patirties, žinių ir įgūdžių, leidžiančių jam pačiam priimti investavimo sprendimus ir tinkamai įvertinti kylančią riziką.
 • Tinkama sandorio šalis (angl. Eligble counterparties);
FPRĮ išskiria dar ir trečiąją investuotojų grupę – tinkamos sandorio šalys (angl. Eligle counterparties).Atitinkamai įtvirtinama trijų kategorijų apsaugos priemonių režimas, pagal kurį mažmeniniams investuotojams taikoma didžiausia apsauga, tuo tarpu tinkamom sandorio šalims mažiausia.Pažymėtina, jog tinkamomis sandorio šalimis gali būti ne bet kuris investuotojas. Pagal FPRĮ įtvirtintą koncepciją, jais gali būti pripažinti dalis per se profesionaliųjų investuotojų, t.y. tie subjektai, kurie priskirtini prie finansų rinkos dalyvių bei viešieji juridiniai asmenys, kurie susiję su finansų rinkomis.
 • Informuotieji investuotojai (angl. Informed investors)
FPRĮ neįtvirtina ketvirtosios investuotojų kategorijos. Ketvirtoji investuotojų kategorija egzistuoja, tik nišiniai kategorijai priskirtoje srityje – KIS valdymo industrijoje.Atkreiptinas dėmesys, jog investuotojas norėdamas investuoti į vadinamus struktūrizuotus investicinius fondus, kurie pasižymi patraukliomis (egzotinėmis) investavimo struktūromis, kaip pavyzdžiui, nekilnojamojo turto investiciniai fondai, alternatyvios energetikos investiciniai fondai, laivų, lėktuvų fondai, kurie veikia pagal IISKISĮ, privalo būti kategorizuojami, t.y. būti priskirti prie informuotuoju investuotojų kategorijos.Informuotojų investuotojų koncepcija apibrėžta IISKISĮ, kuriame įtvirtinti bendrieji bei specialieji kriterijai, kuriuos investuotojas turi atitikti, norint investuoti į informuotiesiems investuotojams skirtus KIS.Pagal IISKISĮ informuotaisiais investuotojais – laikomi:
 • Profesionaliųjų investuotojų statusą pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą turintys investuotojai;
 • Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurie investicijų valdymo įmonei yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą, ir investuoja/įsipareigoja investuoti į fondą ne mažiau kaip 125 000 EUR ar ekvivalentišką sumą kita valiuta;
 • Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie (i) Valdymo įmonei yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir (ii) investuoja/įsipareigoja investuoti į fondą ne mažiau kaip 125 000 EUR ar ekvivalentišką sumą kita valiuta; arba IISKISĮ numatyta finansų rinkose veikianti licencijuota įmonė yra įvertinusi Investuotojo žinias ir patirtį investavimo srityje ir raštu patvirtina, kad toks asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į fondą.
 • Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurie raštu patvirtinę savo kaip informuotojo investuotojo statusą bei investuoja ne mažiau kaip 125 000 EUR.
Aiškumo dėlei žemiau pateikiama alternatyvūs turto kriterijai, taikomi tik fiziniams asmenims, kurie nėra priskirti profesionaliųjų investuotojų kategorijai (investuotojas turi atitikti 1 (vieną) iš 3 (trijų) alternatyvių kriterijų:
 • Grynasis turtas arba jungtinės nuosavybės teise investuotojui arba investuotojo sutuoktiniui (partneriui, sugyventiniui) priklausantis grynasis turtas sandorio dėl investicijų į investicinį fondą sudarymo momentu yra ne mažesnis kaip 250 000 eurų arba ekvivalentiška suma kita valiuta. Į grynąjį turtą neįskaičiuota investuotojui arba bendrai su sutuoktiniu (partneriu, sugyventiniu) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto, kuris yra investuotojo nuolatinė (pagrindinė) gyvenamoji vieta, vertė;
 • Investuotojo grynosios pajamos kiekvienus paskutiniuosius dvejus metus iki sandorio dėl investicijų į investicinį fondą sudarymo dienos buvo ne mažesnis kaip 50 000 EUR (arba ekvivalentiška suma kita valiuta) arba analogiško laikotarpio pajamos kartu su sutuoktiniu (partneriu, sugyventiniu) buvo ne mažesnės kaip 75 000 EUR (arba ekvivalentiška suma kita valiuta);
 • Investuotojui nuosavybės teise arba jungtinės nuosavybės teise, investuotojui arba investuotojo sutuoktiniui (partneriui, sugyventiniui) priklausantis finansinis turtas, atskaičius visus su jomis susijusius įsipareigojimus, sudaro ne mažiau kaip 150 000 EUR (arba ekvivalentišką sumą kita valiuta).

Kas yra investicinio fondo grynųjų aktyvų vertė (GAV) bei kokia metodika apskaičiuojamas GAV?

Grynoji aktyvų vertė (GAV) yra fondo turto rinkos vertė atėmus fondo įsipareigojimus. Norint apskaičiuoti vieneto grynąją vertę, fondo grynoji vertė yra padalinama iš fondo vienetų, esančių apyvartoje, skaičiaus. Pvz. jei investicinio portfelio vertė yra 101 mln. eurų, o fondo įsipareigojimai sudaro 1 mln. eurų, tai fondo grynoji vertė bus 100 mln. eurų (100-1). Jei apyvartoje yra pusė milijono fondo vienetų, tuomet vieno vieneto grynoji vertė bus 200 eurų (100 / 0,5 = 200).

Kas yra investicijų diversifikacija?

Diversifikacija (diversifikavimas) – tai investavimo technika (gali būti investavimo strategijos dalis), kuri naudojama siekiant sumažinti investicijų portfelio riziką įtraukiant į jį didesnį kiekį skirtingų investicijų.

Kaip tapti UAB Orion Asset Management klientu?

Atvykti į UAB “Orion Asset Management” (toliau – „OAM“) biurą darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. bei pasirašyti konkretaus investicinio fondo vienetų / investicinės bendrovės akcijų įsigijimo sutartį. OAM buveinių adresai: A. Tumėno g. 4, 7-ąjame aukšte, B korpuse, Vilniuje. Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune (Žalgirio arena).

Kaip įsigyti KIS vienetus?

Fondo investicinius vienetus galima įsigyti tiesiogiai kreipiantis į OAM.Investicinių vienetų pirkimo / pardavimo būdai:
 • Fondo vienetų pirkimas / pardavimas internetu: prisijungimas I SIGN;
 • Fondo vienetų pirkimas / pardavimas OAM biure darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.;
 • Fondo vienetų pirkimas / pardavimas atsiunčiant arba pristatant tiesiogiai į OAM biurą pasirašytus fondo pirkimo dokumentus.
Fondo pirkimo / pardavimo dokumentai: (paskirstyti pagal fondus)
 • Paraiška pirkti / parduoti fondo vienetus;
 • LB informuotojo investuotojo anketa
 • Įgaliojimas*
*sutuoktinio įgaliojimas, jei turtas bendra jungtinė nuosavybė.

Kur saugomi fondų vienetai?

Vienetai saugomi pas turto saugotoją arba depozitoriumą – AB Swedbank, AB SEB bankas.

Kas yra turto saugotojas bei depozitoriumas?

Depozitoriumas gali būti tik bankas, turintis teisę LR teikti investicines paslaugas ir turintis registruotą buveinę ar padalinį arba įsteigtas LR.Turto saugotojas gali būti tik komercinis bankas turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje ir turintis registruotą buveinę ar padalinį Lietuvos Respublikoje.Skirtingai nuo depozitoriumo – turto saugotojas atlieka tik KIS vienetų / akcijų saugojimo funkciją, neatlieka griežtos kontrolės bei neturi pareigos nuolatos stebėti ar investicijų valdymo įmonės valdomas KIS atitinka KIS steigimo dokumentuose apibrėžtas veikimo nuostatas bei kt. aukščiau išvardintų pareigų.

Kokie KIS vienetų / įsigijimo mokesčiai ?

KIS`ų vienetų įsigijimo mokesčiai yra skirtingi, detaliau apibrėžiami kiekvieno KIS`o formavimo dokumentuose ir / ar prospekte. Taip pat su įsigijimo mokesčių politika galima detaliau susipažinti OAM internetiniame puslapyje www.am.orion.lt pasirinkus konkretų KIS`ą, skiltį „Detali informacija“

Kur rasti informaciją apie KIS rezultatus?

Informaciją apie KIS`ų rezultatus prieinama OAM internetiniame puslapyje www.am.orion.lt pasirinkus konkretų KIS`ą, skiltyje „Fondų valdymas“.